logo holding kw
bip
40-039 Katowice | ul. Powstańców 30 | 32 757 27 01


RADA NADZORCZA
Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o.
z siedzibą w Tychach przy ul. Edukacji 37

na podstawie art. 19a, w związku z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i niektórych uprawnień pracowników (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 981 z późn. zm.),

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów
Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. w Tychach

 

 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać osobiście w siedzibie Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. w Tychach, 43  100 Tychy, ul. Edukacji 37, w Biurze Spółki, w dniach roboczych w godz. od 730 do 1500, w terminie do dnia 08 listopada 2017 r. lub przesłać pocztą w tym samym terminie na wskazany powyżej adres Spółki, w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie: "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. – NIE OTWIERAĆ przed dniem 09 listopada 2017 r.".
  Termin uważa się za zachowany, jeżeli zgłoszenie wpłynęło do Spółki przed jego upływem.

 2. Wymagania stawiane kandydatom:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. co najmniej pięcioletni staż pracy,
  3. korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  6. niekaralność kandydata za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe, niekaralność za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu;
  7. nie toczenie się przeciwko kandydatowi postępowań karnych i  karno – skarbowych,
  8. znajomość zagadnień określonych odpowiednio w pkt. 11.
 3. Zgłoszenie musi zawierać:
  1. życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,
  2. oryginały, odpisy lub potwierdzone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy kandydata; w przypadku potwierdzenia dokumentów przez kandydata, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
  3. oświadczenia kandydata o:
   • o ukończeniu studiów wyższych,
   • o co najmniej pięcioletnim stażu pracy,
   • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   • o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
   • o niekaralności kandydata za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu,
   • o nie toczących się przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i  karno – skarbowych
   • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
    (tj.: Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.),
  4. informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, telefon).

   Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

 4. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronie internetowej Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. (www.nat.pl). Informacje dotyczące aktualnej struktury organizacyjnej i bieżących wyników ekonomiczno - finansowych, kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki w Biurze Spółki, w dniach roboczych w godz. od 7:30 do 14:30 do dnia, w którym upływa termin przyjmowania zgłoszeń.
 5. Udostępnienie materiałów informacyjnych nastąpi po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności.
 6. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 09 listopada 2017 r.o godzinie 15:00.
 7. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zgłoszenia te mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.
 8. Kandydaci o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani osobiście w dniu 10 listopada 2017 r. o godzinie 1400 w siedzibie Spółki.
 9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. w dniu 14 listopada 2017 r. od godziny 10:00, w kolejności alfabetycznej.
  Na rozmowie kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem.
 10. W miarę potrzeby wynikającej z ilości zgłoszonych kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne mogą być kontynuowane również w dniu następnym, tj. 15 listopada 2017 r. od godziny 10:00.
 11. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności:
  1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
  2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
  4. znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
  5. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  6. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
  7. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
  8. wiedzę w zakresie rachunkowości,
  9. wiedzę w zakresie oceny projektów inwestycyjnych,
  10. wiedzę w zakresie finansów przedsiębiorstwa,
  11. wiedzę w zakresie audytu i kontroli finansowej.
 12. Ocenie Rady Nadzorczej podlegać będzie również wiedza i doświadczenie o dziedzinach związanych ze stanowiskiem, na które kandydat dokonał zgłoszenia.
 13. Jeżeli o stanowisko członka Zarządu ubiegać się będzie kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
 14. Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.
 15. O wyniku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni bezpośrednio po jego zakończeniu za pośrednictwem poczty.

RADA NADZORCZA
Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych Sp.  z o.o.
z siedzibą w Gliwicach, ulica Jasna 31B

na podstawie art. 19a, w związku z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i niektórych uprawnień pracowników (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 981 z późn. zm.),

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
Prezesa Zarządu Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać osobiście w siedzibie Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych Sp. z o.o. w Gliwicach (44-122), ul. Jasna 31B w Biurze Obsługi Zarządu w dniach roboczych w godz. od 730 do 1500, w terminie do 23.10.2017 r., od dnia ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym opublikowanego zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu w niektórych spółkach handlowych (t.j. z 2003 r., Nr 55, poz. 476 z późn. zm.) lub przesłać pocztą w tym samym terminie na wskazany powyżej adres Spółki, w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych Sp.  z o.o. – NIE OTWIERAĆ przed dniem 23.10.2017 roku”.

  Termin uważa się za zachowany, jeżeli zgłoszenie wpłynęło do Spółki przed jego upływem.

 2. Wymagania stawiane kandydatom:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. co najmniej pięcioletni staż pracy,
  3. korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 3. Zgłoszenie musi zawierać:
  1. życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,
  2. oryginały, odpisy lub potwierdzone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy kandydata; w przypadku potwierdzenia dokumentów przez kandydata, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
  3. oświadczenia kandydata o:
   • o ukończeniu studiów wyższych,
   • o co najmniej pięcioletnim stażu pracy,
   • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   • o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
   • o niekaralności kandydata za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o nie toczących się przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i karno-skarbowych,
   • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych Sp. z o.o moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z 2016 r., poz. 922)”,
  4. informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, telefon).

   Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

 4. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronie internetowej Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych Sp.  z o.o (www.gzug.pl).

  Informacje dotyczące aktualnej struktury organizacyjnej i bieżących wyników ekonomiczno-finansowych, kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki w Biurze Obsługi Zarządu  w dniach roboczych w godz. od 730 do 1430.

 5. Udostępnienie materiałów informacyjnych nastąpi po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności.
 6. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 24.10.2017 r., o godzinie 16.00
 7. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zgłoszenia te mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.
 8. Kandydaci o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której zostanie dokonana ocena kandydata, zostaną poinformowani osobiście w dniu  24.10.2017 r. o godzinie 16.30 w siedzibie Spółki.
 9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu, spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki w dniu 24.10.2017 roku od godziny 16.30 w kolejności alfabetycznej.
 10. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności:
  1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
  2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
  4. znajomości zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
  5. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  6. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
  7. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w Spółce.
 11. Ocenie Rady Nadzorczej podlegać będzie również wiedza i doświadczenie w dziedzinach związanych ze stanowiskiem, na które kandydat dokonał zgłoszenia.
 12. Jeżeli o stanowisko członka Zarządu ubiegać się będzie kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
 13. Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.
 14. O wyniku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni bezpośrednio po jego zakończeniu za pośrednictwem poczty.

Zgromadzenie Wspólników Spółki
Holding KW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30
zaprasza do składania ofert na:

przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2017, 2018 i 2019

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

  Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania jednostkowego sprawozdania finansowego i pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2017, 2018 i 2019.

 2. Miejsce i termin składania ofert:

  Pisemne oferty umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Holding KW sp. z o.o. za lata obrotowe 2017, 2018 i 2019” należy przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Holding KW Sp. z o.o. ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 16 października 2017r. do godziny 14.30.

 3. Warunki przeprowadzenia badania:
  1. Miejsce przeprowadzenia badania: siedziba Spółki
  2. Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw.    listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
  3. Uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta (na jego koszt) w co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w razie potrzeby w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym jednostkowe sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za lata obrotowe 2017, 2018 i 2019.
  4. Przedłożenie pisemnego sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki odpowiednio: za rok obrotowy 2017 do dnia 20 marca 2018r., za rok obrotowy 2018 do dnia 20 marca 2019r. oraz  za rok obrotowy 2019 do dnia 20 marca 2020r.
 4. Oferta powinna zawierać:
  1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę firm audytorskich uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów na podstawie stosunku pracy.
  2. Oświadczenie o spełnieniu przez firmę audytorską ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnego i niezależnego pisemnego sprawozdania z badania.
  3. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do ewentualnego uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.
  4. Cenę za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2017, 2018 i 2019 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2017, 2018 i 2019 uwzględniającą wszystkie koszty.
  5. Wskazanie metod i terminów badania jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki.
  6. Skład zespołu przeprowadzającego badanie, w tym kluczowego biegłego rewidenta, z podaniem osób posiadających uprawnienia biegłych rewidentów.
  7. Kserokopię polisy ubezpieczeniowej.
  8. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat.

Otwarcie ofert nastąpi do dnia 27 października 2017r., a wybór firmy audytorskiej nastąpi do dnia 13 listopada 2017r.
Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
Spółka zastrzega możliwość negocjacji proponowanej ceny związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.
Podmiot dokonujący wyboru oferty zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.