logo holding kw
bip
40-039 Katowice | ul. Powstańców 30 | 32 757 27 01


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Holding KW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-039) przy ul. Powstańców 30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000684374, NIP: 9542779935, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 85.818.850,00 złotych, REGON: 367796977, NIP 9542779935, tel.: (32) 757-27-01, e-mail: sekretariat@holdingkw.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl  lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań statutowych Spółki,
a w szczególności:

1)  optymalizacji funkcjonowania Spółki oraz nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi;
2)  zawarcia umowy i realizacji jej przedmiotu;
3)  rekrutacji pracowników;
4)  wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom w tym do sądu lub prokuratury);
5)  dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi/przedmiotu umowy;
6)  korespondencji z Państwem.


PODSTAWA PRAWNA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z następujących przepisów prawa: art. 6 ust. 1 lit. A (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę), lit. B (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), lit. E (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), lit. F (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora), lit. C (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z:

1)  ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i jej aktami wykonawczymi;
2)  ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i jej aktami wykonawczymi;
3)  ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i jej aktami wykonawczymi;
4)  ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i jej aktami wykonawczymi;
5)  ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i jej aktami wykonawczymi;
6)  ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym i jej aktami wykonawczymi.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane:

1)  przez okres wynikający z przepisów prawa związany z archiwizacją;
2)  przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku;
3)  do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.


ODBIORCY DANYCH
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji działań statutowych Spółki oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe, serwisu informatycznego na rzecz Administratora – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
1)  dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
2)  sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
3)  ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,
4)  usunięcia danych,
5)  przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Państwa,
6)  prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
7)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
8) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
9)  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.